Portada   Contacte   Nota legal   Crèdits  
El model EFQM  
El model efqm permet aplicar les eines necessàries a una organització per a millorar la gestió empresarial.  
Club d'avaluadors  
Empreses excel·lents  
Autoavaluació  
Documentació  
Notícies  
 
Conceptes fonamentals

El model EFQM està format per un conjunt de criteris que reflecteixen bones pràctiques de gestió d´organitzacions excel·lents. Com a tal model, ha de recollir en cada moment el que sigui més actual des del punt de vista de la gestió d´empreses i organitzacions i, per tant, és lògic que, mantenint l´esperit essencial, sigui revisat periòdicament.

Tant la versió actual del model com les anteriors es basen en uns conceptes fonamentals de l´excel·lència, els quals han evolucionat al llarg dels anys. En l´actualitat, continua havent-hi els mateixos vuit principis fonamentals que hi havia en la versió de 1999, si bé alguns d´aquests n han canviat lleugerament la definició i, a més, s´hi inclou un apartat sobre la utilització.

Orientació cap als resultats: l'excel·lència consisteix a assolir resultats que satisfacin plenament tots els grups d´interès de l´organització.Les organitzacions excel·lents mesuren i anticipen les necessitats i expectatives dels grups d´interès, n´analitzen els resultats passats i el comportament d´altres organitzacions. Així mateix, recullen informació de grups d´interès presents i futurs, i la utilitzen per establir-ne, implantar-ne i revisar-ne les polítiques i estratègies i els objectius a curt, mitjà i llarg termini.

Orientació al client: l excel·lència consisteix a crear un valor sostingut per al client.El client és l´àrbitre final de la qualitat del producte i del servei. La millor manera d´aconseguir majors cotes de fidelitat i retenció de clients i incrementar la quota de mercat de l´organització, és mitjançant una orientació clara cap a les necessitats i expectatives dels clients actuals i potencials.

Lideratge i coherència (anteriorment, lideratge i coherència en els objectius): excel·lència és exercir un lideratge amb capacitat de visió, que serveixi d´inspiració als altres i que, a més, sigui coherent en tota l´organització.
Els líders estableixen valors i principis ètics, i desenvolupen una cultura i un sistema de govern de l´organització. Els líders motiven i estimulen de manera contínua els col·laboradors, serveixen com a model de referència quant al comportament i al rendiment, i demostren la capacitat per a adaptar i reorientar el rumb de l´organització en funció d´un entorn extern que es mou amb rapidesa

Gestió per processos i fets: excel·lència és gestionar l´organització mitjançant un conjunt de sistemes, processos i dades interdependents i interrelacionats.
La implantació de les polítiques, les estratègies, els objectius i els plans de l´organització es realitza mitjançant un conjunt de processos clar i integrat. Aquests processos es despleguen, es gestionen i es milloren de forma eficaç en les activitats diàries de l´organització. Les decisions parteixen d una informació fiable i basada en dades dels resultats actuals dels processos i del rendiment de l´organització, de les necessitats i expectatives dels grups d´interès, i del rendiment d´altres organitzacions, incloses les de la competència.

Desenvolupament i implicació de les persones: excel·lència és maximitzar la contribució dels empleats a través del desenvolupament i la implicació.
Les organitzacions excel·lents contracten i desenvolupen professionalment les persones, i els permeten assolir el màxim potencial i utilitzar